Směrnice o úplatě

Mateřská škola Hulice, okres Benešov

Hulice 102

257 63 Trhový Štěpánov

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

č.j.                                                                 6

spisový znak:                                                3/5

skartační znak                                              s5

                    vypracovala:                                    Irena Brožová       

seznámeni se směrnicí dne:                         31.8.2023

směrnice nabývá platnosti.                          31.8.2023

směrnice nabývá účinnosti dne :                 1.9.2023

směrnice zrušuje směrnice ze dne:              1.9.2022

  1. Předmět úpravy

1.1 Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

1.2. Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Podle ! 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnost úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005

 

  1. Plátci úplaty

2.1.Úplatu za  předškolní vzdělávání dítěte hradí zákonný zástupce.

 

 

  1. Výše a splatnost úplaty

3.1. Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

3.2. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné výši.

3.3. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude výše úplaty stanovena poměrně k plné výši úplaty

3.4. V době přerušení provozu mateřské školy po dobu letních prázdnin, bude úplata

za předškolní vzdělávání prominuta.

3.5. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení v souladu s nejvyšším počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka MŠ, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 úplaty v příslušném provozu

3.6. Dětem, které do 31.8. daného roku dovrší 5 let a dětem s odloženou školní docházkou

pro něž je předškolní vzdělávání povinné, se poskytuje vzdělávání bezplatně.

3.7. Úplata za uplynulý kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

3.8. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

3.9. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

3.10. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený účet nebo hotově na Obecním úřadě Hulice.

 

4.Snížení nebo prominutí úplaty

4.1. Osvobozen od úplaty je:

* zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

* zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

nebo

* rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tyto skutečnosti prokáže ředitelce mateřské školy

 

4.2. Stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci nebo vážných zdravotních důvodů

4.3. Zákonný zástupce se o snížení nebo prominutí úplaty dohodne s ředitelkou školy.

4.4. V měsíci červenci a srpnu je úplata stanovena ve výši 0,- Kč.

 

 

5. Stanovení výše úplaty pro školní rok 2023/2024

5.1. Ve školní roce 2021/2022 stanovuje ředitelka mateřské školy úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 300,- Kč.

 

 

V Hulicích, dne 31.8.2023